тнєяє αиđ вαcӄ αġαίи...

тнêrê ίs α sêêd of coυrαġê нίddên (ofтên dêêplγ, ίт ίs тrυê) ίn тнê нêαrт of тнê fαттêsт αnđ мosт тίмίd нoввίт, ωαίтίnġ for soмê fίnαl αnd dêsρêrαтê dαnġêr тo мαӄê ίт ġroω.

☯ Her Pale Face.

❀Lovely People and Lovely Blogs

 My Covers/Singing.

☁ My Photography.

✈My Bucket List.

◄Write On My "Wall". 

elves silently walking in the forest
ask archive home theme